K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Przedmiot i tryb działalności

  Przedmiot działalności
  Przedmiotem działalności Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego jest:
  1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze ochrony zdrowia i kultury fizycznej;
  2. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  3. przystosowywanie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.
  Przedmiotem działalności Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, jest:
  1. prowadzenie badań antydopingowych zawodników;
  2. wspieranie przygotowania kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym, w szczególności w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych, przez:
  a) wdrażanie wyników prowadzonych badań,
  b) analizę przygotowań kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym,
  c) analizę wyników sportowych kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
  3. prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności trenerów oraz instruktorów sportu, przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;
  4. prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich, w szczególności sportu dzieci i młodzieży;
  5. prowadzenie działalności w zakresie certyfikacji sprzętu i akcesoriów dla sportu i rekreacji na podstawie posiadanego certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

   

  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
  z dnia 23 października 2015 r.
  w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

  Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095 i 1767) zarządza się, co następuje:
  § 1. 1. Instytutowi Sportu z siedzibą w Warszawie, zwanemu dalej „Instytutem”, utworzonemu na podstawie zarządzenia nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Sportu (M.P. Nr 28, poz. 138) oraz działającemu na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i statutu uchwalonego przez Radę Naukową Instytutu Sportu w Warszawie w dniu 29 marca 2011 r., zmienionego uchwałą Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r., nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
  2. Instytut używa nazwy „Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy”.
  3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
  § 2. Przedmiotem działania Instytutu jest:
  1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze ochrony zdrowia i kultury fizycznej;
  2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  3) przystosowywanie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.
  § 3. 1. Do zadań Instytutu należy:
  1) prowadzenie badań naukowych i analitycznych w zakresie nauk o kulturze fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk
  o zdrowiu;
  2) prowadzenie badań naukowych i analitycznych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie;
  3) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby przygotowań zawodników do współzawodnictwa
  sportowego, w szczególności do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz w igrzyskach
  głuchych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, a także na potrzeby sportu dla wszystkich;
  4) opracowywanie analiz, opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, uwzględniających
  aktualny stan oraz rozwój nauki w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o kulturze
  fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk o zdrowiu;
  5) wykorzystywanie w kraju światowych osiągnięć nauk o kulturze fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk o zdrowiu
  i opracowywanie dotyczących ich ocen;
  6) prowadzenie działalności w zakresie normalizacji i certyfikacji;
  7) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;
  8) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej;
  9) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizowanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi
  oraz z popularyzacją wyników badań prowadzonych w tym zakresie przez inne podmioty;
  10) podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-
  -rozwojowych i diagnostycznych;
  11) prowadzenie badań diagnostycznych i usług dla potrzeb polskich związków sportowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sporcie wyczynowym;
  12) opracowywanie prototypów urządzeń, programów komputerowych oraz prowadzenie innej działalności wynalazczej na rzecz kultury fizycznej;
  13) realizacja pozaszkolnych form edukacji, obejmujących:
  a) organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów, szkoleń i kursów specjalistycznych dla trenerów, instruktorów sportu, lekarzy, zawodników i innych osób związanych ze sportem,
  b) organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;
  14) współpraca z innymi podmiotami w doskonaleniu kadr kultury fizycznej;
  15) dbałość o rozwój naukowy pracowników naukowych Instytutu;
  16) współpraca z innymi podmiotami w zakresie ochrony zdrowia zawodników, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe oraz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży;
  17) propagowanie w społeczeństwie idei olimpijskiej i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w sporcie, szczególnie w zakresie dopingu;
  18) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
  19) współpraca z innymi podmiotami w zakresie diagnostyki, przygotowywania opinii lub ekspertyz związanych z działalnością Instytutu;
  20) prowadzenie działań monitorujących system szkolenia, system organizacyjny i system finansowania polskiego sportu, w tym gromadzenie danych w wymienionym zakresie;
  21) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.
  2. Do zadań Instytutu, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy:
  1) prowadzenie badań antydopingowych zawodników;
  2) wspieranie przygotowania kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym, w szczególności w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych, przez:
  a) wdrażanie wyników prowadzonych badań,
  b) analizę przygotowań kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym,
  c) analizę wyników sportowych kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe
  w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
  3) prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności trenerów oraz instruktorów sportu, przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;
  4) prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich, w szczególności sportu dzieci i młodzieży;
  5) prowadzenie działalności w zakresie certyfikacji sprzętu i akcesoriów dla sportu i rekreacji na podstawie posiadanego certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.
  § 4. Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:
  1) uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7 i 8, oraz uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
  2) uzyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, z późn. zm.1)), na realizację zadań z zakresu sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz inwestycji obiektów sportowych;
  3) pozyskiwane przez Instytut na realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach innych funduszy zagranicznych oraz finansowanych przez podmioty krajowe i zagraniczne.
  § 5. Dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
  § 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                    Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz
     Tryb działalności
  Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. Samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia ogólnonarodowego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów, w tym dotyczących instytutów badawczych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych oraz procedurami wynikającymi z zarządzeń wewnętrznych. Podstawą gospodarki jest plan rzeczowo-finansowy ustalany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową. Sprawozdanie finansowe zatwierdza organ sprawujący nadzór.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował/modyfikował: Piotr Kalmus
  Publikacja dnia: 07.11.2017
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Wojciech Derej
  Dokument z dnia: 07.11.2017
  Dokument oglądany razy: 10045
Strona Podmiotowa Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy